ENCIKLOPEDIKA 2020
15-16.10.2020. Zagreb

Program

Benedikt Perak, Diana Grgurić

Digital platform of the musical heritage of Istria and Hrvatsko primorje: Zaspal Pave

The lecture will present the development and processes of creating a multimedia digital platform ‘Zaspal Pave’, created in cooperation with the Faculty of Philosophy of the University of Rijeka and the county cultural institutions ‘Institution Ivan Matetic Ronjgov’, started in 2017, with the aim of creating a knowledge base and digital representation of musical cultural heritage of the Northern Adriatic. It is published on the website http://zaspal-pave.ustanova-imronjgov.hr/.

The cooperation between the Faculty of Philosophy of the University of Rijeka, specifically the “Laboratory for Research on Cultural Complexity” at the Department of Cultural Studies and the Ivan Matetić Ronjgov Institution was established with the aim of transferring competences and knowledge and connecting the academic community, local community, public and private institutions.

Researchers from the Laboratory for Researching Cultural Complexity (http://cultstud.ffri.hr/?p=541) have created a ‘Zaspal Pave’ knowledge base using modern digital methods, including creating a multimedia database, collecting, enriching and networking data, promoting modern methods representations of cultural heritage and encouragement of the use of digitized material in new media practices. This cooperation encourages digital humanities framework in educational systems.

The Zaspal Pave platform offers new text search functionalities, sheet music browsing, midi and audio files and related artistic performances. Each of the 561 songs from Zaspal Pave collection can be experienced through digital interfaces that enable easy access to textual and musical dimensions of the songs. Each song is accompanied by digital sheet music, midi and sound, which enables online playback of the songs as well as their re-interpretation into a new experience of traditional music. The platform will, in its final form, integrally present the various forms of music and cultural practices that have arisen from the Istrian-coastal cultural heritage.

The goal of the newly created Zaspal Pave platform is to integrate different cultural sources, to present contextualized heritage in a contemporary way, to represent the enriched information for enjoyment and reinterpretation to the new generation. The content of the platform can be used in creative industries for promoting cultural heritage.

Digitalna platforma glazbene baštine Istre i Hrvatskog primorja: Zaspal Pave

Predavanje će predstaviti razvoj i procese stvaranja multimedijske digitalne platforme ‘Zaspal Pave’, stvorene u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i županijskim kulturnim ustanovama ‘Institucija Ivan Matetic Ronjgov’, započete 2017. godine s ciljem stvaranja baze znanja i digitalnog predstavljanja glazbene kulturne baštine sjevernog Jadrana. Platforma je dostupna na web stranici http://zaspal-pave.ustanova-imronjgov.hr/.

Suradnja između Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, konkretno “Laboratorija za istraživanje kulturne složenosti” na Odsjeku za kulturne studije, i Ustanove Ivan Matetić Ronjgov uspostavljena je s ciljem prijenosa kompetencija i znanja i povezivanja akademske zajednice i javne institucije u kulturi.

Istraživači iz Laboratorija za istraživanje kulturne složenosti (http://cultstud.ffri.hr/?p=541) stvorili su bazu znanja “Zaspal Pave” koristeći suvremene digitalne metode, uključujući stvaranje multimedijske baze podataka, prikupljanje, obogaćivanje i umrežavanje podataka , promoviranje kulturne baštine suvremenim metodama i korištenja digitaliziranog materijala u novim medijskim praksama. Suradnja  je potaknula implementaciju digitalnih humanističkih metoda u obrazovnim sustavima.

Platforma Zaspal Pave nudi nove funkcionalnosti pretraživanja teksta, pregledavanje nota, midi i audio datoteka i umjetničkih izvedbi. Svaka od 561 pjesma iz kolekcije Zaspal Pave može se doživjeti putem digitalnih sučelja koja omogućuju lak pristup tekstualnim i glazbenim dimenzijama pjesama. Svaka pjesma prati digitalnu notnu glazbu, midi i zvuk, što omogućuje reprodukciju pjesama putem interneta, kao i njihovu ponovnu interpretaciju u novo iskustvo tradicionalne glazbe. Platforma će u svom konačnom obliku cjelovito predstaviti različite oblike glazbene i kulturne prakse nastale iz istarsko-primorske kulturne baštine.

Cilj novostvorene platforme Zaspal Pave je objedinjavanje različitih kulturnih izvora, prezentiranje kontekstualizirane baštine na suvremen način, predstavljanje obogaćenih podataka za uživanje i reinterpretaciju novoj generaciji. Sadržaj platforme može se koristiti u kreativnim industrijama za promicanje kulturne baštine.

Zaspal Pave – prezentacija